VVAA. World Painting

15.12.2005 – 04.03.2006

Jesper Dalgaard, Benjamin Edwards, Pauline Fondevila, Cristina Gómez Barrio, Sharon Houkema, Abigail Lazkoz, Tor-Magnus Lundeby, Silvia Prada.

 

El mundo como lo imagino o como me temo que es és una invenció, un acostament clarament emocional a nocions com realitat o context. A partir d’aquest plantejament fàcilment es reconeix l’accés a nocions properes a un pensament d’arrel romàntica segons el qual cada artista a través de la seva obra construeix un món propi. Tanmateix aquest no és l’interès específic d’aquesta exposició. La referència al “món” que es planteja és a aquest tal com el percibim, habitem, gaudim o patim. Els artistes seleccionats parteixen, doncs, de la realitat, d’una realitat conformada per les imatges que apareixen als media, a les revistes de tendències o al seu entorn quotidià. Aquesta noció estarà sempre present, com a lloc de la observació. Constitueix un punt de partida per posar en comú obres que contenen aquestes possibilitats: la de comentar allò observat des d’un punt de vista crític o recreatiu i la de generar quelcom completament nou, una invenció possible, més o menys utòpica o preocupada.

— Descarregar la nota de premsa

 

El mundo como lo imagino o como me temo que es es una invención, un acercamiento claramente emocional a nociones como realidad o contexto. A partir de este planteamiento, fácilmente se reconoce el acceso a nociones cercanas a un pensamiento de raíz romántica según el cual cada artista a través de su obra construye un mundo propio. Sin embargo este no es el interés específico de esta exposición. La referencia al “mundo” que se plantea es a éste tal como lo percibimos, habitamos, disfrutamos o sufrimos. Los artistas seleccionados parten pues de la realidad, de una realidad conformada por las imágenes que aparecen en los media, en las revistas de tendencias o en su entorno cotidiano. Esa noción estará siempre ahí, como lugar de la observación. Constituye un punto de partida para aunar obras que contienen esas posibilidades: la de comentar lo observado desde un punto de vista crítico o recreativo y la de generar algo completamente nuevo, una invención posible, más o menos utópica o preocupada.

— Descargar la nota de prensa

 

El mundo como lo imagino o como me temo que es [The World as I Imagine it or how I am Afraid it is] is an invention, an emotional approach to such notions as reality and context. Taking this as a starting point, one can easily recognize access to familiar notions, such as the romantic thought according to which artists create a world of their own through their work. However, this is not what this exhibition aims at showing. What it does aim at showing is the world as we apprehend it, as we know it, as we enjoy it, as we suffer it. Thus, the artists selected take reality as a starting point, a reality shaped by images from the media, style magazines, or their everyday life. This very last notion is always present as the place of observation. It is indeed the cornerstone of different works that share the same intention: to raise an opinion on that which has been observed. Opinions may take the form of severe critics or may be just recreational, and will anyway derive into a new creation, a possible invention which will be more or less utopic and transcendental.

— Download press release

 


World Painting, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2006


World Painting, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2006


Jesper Dalgaard, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2006


Tor-Magnus Lundeby, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2006


Pauline Fondevila, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2006


Sharon Houkema, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2006


Cristina Gómez Barrio, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2006


Benjamin Edwards, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2006


Silvia Prada, exhibition view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2006