Pauline Fondevila

Le Havre, France, 1972

 

El treball de Pauline Fondevila es basa en l’obra d’altres artistes contemporanis, directors de cinema, escriptors, crítics, músics i dibuixants de còmic. En aquest aspecte es relaciona amb la tradició dels treballs basats en cites, versions i apropiacions. Però el que fa diferent el treball de Pauline Fondevila és que utilitza elements aliens per construir mons que sempre prenen les formes i dimensions de somnis o meditacions. Les seves composicions murals, per exemple, tenen una estructura oberta que els permet, potencialment, estirar-se fins a l’infinit. Apropiació, reescriptura, relacions no autoritzades i sense govern: radical actitud copyleft. El treball d’altres està per ser usat, com a senyals mediàtiques i culturals en què estem immersos i fer un ús quotidià sense ni tan sols adonar-se’n. Fondevila dóna a aquests objectes una qualitat de quotidianitat; no hi ha cap intenció de idolatrarlos. Són les formes i colors, configuracions i dades que ella usa per construir el seu món; després, se’n va cap a un altre lloc.

— Descarregar biografia
Página web de l’artista

 

El trabajo de Pauline Fondevila se basa en la obra de otros artistas contemporáneos, directores de cine, escritores, críticos, músicos y dibujantes de cómic. En este aspecto se relaciona con la tradición de los trabajos basados en citas, versiones y apropiaciones. Pero lo que hace diferente el trabajo de Pauline Fondevila es que utiliza elementos ajenos para construir mundos que siempre toman las formas y dimensiones de ensueños o meditaciones. Sus composiciones murales, por ejemplo, tienen una estructura abierta que les permite, potencialmente, estirarse hasta el infinito. Apropiación, reescritura, relaciones no autorizadas y sin gobierno: radical actitud copyleft. El trabajo de otros está para ser usado, como señales mediáticas y culturales en las que estamos inmersos y hacer un uso cotidiano sin ni siquiera darse cuenta. Fondevila da a esos objetos una cualidad de cotidianeidad; no hay ninguna intención de idolatrarlos. Son las formas y colores, configuraciones y datos que ella usa para construir su mundo; después, se va hacia otro lugar.

— Descargar biografía
Pàgina web de la artista

 

Pauline Fondevila’s work is based on the production of other contemporary artists, filmmakers, writers, critics, musicians and cartoonists. In this aspect it relates to the tradition of works based on citations, versions and appropriations. In this respect what distinguishes Pauline’s work is using foreign elements to build worlds that always take the shape and dimensions of dreams or meditations. Mural compositions, for instance, have an open structure allowing them potentially to stretch into infinity. Appropriation, rewriting, unauthorized relationships without restrictions: radical copyleft attitude. Other author’s work is out there to be used as media and cultural signs concerning us. Fondevila gives these objects a quality of every day’s life; there is no intention to idolize. They are the shapes and colours, settings and data that she uses to build her world; then she goes to another place.

— Download biography
Artist’s website