Juan Luis Moraza

Vitoria, Spain, 1960

 

Juan Luis Moraza construeix, en interacció amb la seva obra artística, un discurs conceptual on el llenguatge i les idees constitueixen un lloc habitat per l’artista, juntament amb les formes i característiques dels objectes i situacions que proposa en cada projecte. Mogut per la passió del descobriment i el desig, sense la pretensió d’ajustar-se a una idea, ni a un material, ni tan sols a una congruència és com s’ha desenvolupat la trajectòria de l’artista. Moraza emplea conceptes de l’estructuralisme, l’anàlisi crítica així com de la investigació de la història cultural del segle XX. Tant la semiòtica com la psicoanàlisi es manifesten en la seva obra a través de jocs de paraules, codis, diagrames, així com estructures. La seva obra es basa en un desafiament interpretatiu en la qual l’espectador pot construir un recorregut mental a partir dels marcs teòrics emprats per l’artista..

— Descarregar biografia

 

Juan Luis Moraza construye, en interacción con su obra artística, un discurso conceptual donde el lenguaje y las ideas constituyen también un lugar habitado por el artista, junto con las formas y características de los objetos y situaciones que propone en cada proyecto. Movido por la pasión de descubrimiento y el deseo, sin la pretensión de ajustarse a una idea, ni a un material, ni siquiera a una congruencia es como se ha desarrollado la trayectoria del artista. Moraza emplea conceptos del estructuralismo, del análisis crítico así como de la investigación de la historia cultural del siglo XX. Tanto la semiótica como el psicoanálisis se manifiestan en su obra a través de juegos de palabras, códigos, diagramas, así como estructuras. Su obra se basa en un desafío interpretativo en la que el espectador puede construir un recorrido mental a partir de los marcos teóricos empleados por el artista.

— Descargar biografía

 

Juan Luis Moraza constructs, in interaction with his artistic work, a conceptual discourse where language and ideas construct a place inhabited by the artist, together with the forms and characteristics of the objects and situations that he proposes in each project. Moved by the passion of discovery and desire, without the pretension of adjusting to an specific idea, or to a material, or even to a congruence, is how the trajectory of the artist has been developed. Moraza uses concepts of structuralism, of critical analysis as well as of the investigation of the cultural history of the 20th century. Semiotics as well as psychoanalysis are manifested in his work through games of words, codes, diagrams, as well as structures. His work is based on an interpretive challenge in which the viewer can build a mental journey from the theoretical frameworks used by the artist.

— Download biography

 


Servomechanism Puppet, 2017
Copper, bronze and glove
30 x 30 x 30 cm
Edition 1 + 1 AP

 


Servomechanism Puppet (Will You?), 2017
Copper, bronze and glove
30 x 30 x 30 cm
Edition 1 + 1 AP

 


Calendar of Working Hollidays (reverse), 2017
Colour printing on paper
365 elements; de 16 x 21 cm each
Edition 2 + 1 AP

 


Person ex officio (Adult Pervers Polimorphyc), 2017
Acrylic resin
43 x 26 x 35 cm
Edition 3 + 1 AP

 


Person ex officio (Joker Worker), 2017
Acrylic resin
68 x 38 x 38 cm
Edition 3 + 1 AP

 


Person ex officio (Fighter Clown), 2017
Acrylic resin
68 x 38 x 38 cm
Edition 3 + 1 AP

 


Person ex officio (Proud Lefthanded Right), 2017
Acrylic resin
68 x 38 x 38 cm
Edition 3 + 1 AP

 


Republican Noun 1, 2017
Black granite
60 x 35 x 35 cm
Unique

 


Republican Noun 2, 2017
Black granite
60 x 35 x 35 cm
Unique

 


Republican Noun 3, 2017
Black granite
60 x 35 x 35 cm
Unique

 


Sufragium ex officio (laberos), 2017
Beacons of space delimitation and direction of transits and mirror urn
Variable dimensions
Edition 1 + 1 AP

 


ARULES (modelo social 144), 2013
Modeled methacrylate and mirrors
130 x 366 x 366 cm
Unique

 


ACORDE (análisis), 2009
Nickel-plated bronze and wood
Variable dimensions
Edition 1 + 1 AP