Artissima 2018

Back to the Future, Gray Hall, Stand 10
OVAL Lingotto Fiere, Via Giacomo Matté Trucco 70, 10126 Torino, Italy.

01.11.2018 – 04.11.2018

Ignasi Aballí
 

La Galería Elba Benítez i la Galeria Estrany-de la Mota tenen el plaer de presentar l’obra d’Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) a la secció Back to the Future d’Artissima 2018.

Aquesta secció de la fira està dedicada a mostres individuals d’artistes internacionals amb l’objectiu de posar en relleu el seu treball i el paper que aquests han exercit en l’art contemporani. En la present edició coordinada per Anna Daneri, la selecció de peces té un enfocament que s’ha reduït a treballs compresos entre 1980 i 1994, el període que abasta els quinze anys anteriors a la primera edició de la fira.

— Descarregar la nota de premsa

 

La Galería Elba Benítez y la Galeria Estrany-de la Mota tienen el placer de presentar la obra de Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) en la sección Back to the Future de Artissima 2018.

Está sección de la feria está dedicada a muestras individuales de artistas internacionales con el objetivo de poner en relieve su trabajo y el papel que estos han desempeñado en el arte contemporáneo. En la presente edición coordinada por Anna Daneri, la selección de piezas tiene un enfoque que se ha reducido a trabajos comprendidos entre 1980 y 1994, el período que abarca los quince años anteriores a la primera edición de la feria.

— Descargar la nota de prensa

 

The Galería Elba Benítez and Galeria Estrany-de la Mota are pleased to present the work of Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) in the Back to the Future section of Artissima 2018.

This section of the fair is dedicated to individual exhibitions of international artists with the aim of highlighting their work and the role they have played in contemporary art. In this edition coordinated by Anna Daneri, the selection of pieces has a focus into the works between 1980 and 1994, the period that covers the fifteen years prior to the first edition of the fair.

— Download press release

 


Installation view at Artissima 2018, Torino, Buenos Aires, 2018


Installation view at Artissima 2018, Torino, Buenos Aires, 2018


Installation view at Artissima 2018, Torino, Buenos Aires, 2018


Installation view at Artissima 2018, Torino, Buenos Aires, 2018


Installation view at Artissima 2018, Torino, Buenos Aires, 2018


Installation view at Artissima 2018, Torino, Buenos Aires, 2018